Meiso Goričan

Dokumenti na www.meiso.hr Javni poziv
Vezani dokumenti: Izjava o povjerljivosti

U skladu s odredbom članka 5. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 78/15, 71/15) Uprava društva MEISO d.d. sa sjedištem u Goričanu, Vrtna 14, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 070008584, OIB: 19982164998, u postupku provođenja mjera financijskog i operativnog restrukturiranja, dana 04.01.2017. godine, objavljuje

JAVNI POZIV

za prikupljanje ponuda za strateško povezivanje i dokapitalizaciju društva

I/

Društvo MEISO d.d. sa sjedištem u Goričanu, Vrtna 14 upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 070008584, OIB: 19982164998 (dalje u tekstu: Društvo). Ukupni temeljni kapital Društva iznosi 18.600.000,00 kuna.

Društvo se nalazi u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske koja drži 48.891 dionica Društva koje predstavljaju 78,86 % ukupnog temeljnog kapitala Društva. Preostale dionice u vlasništvu su više manjih dioničara, većinom radnika Društva.

II/

Uprava Društva ovim putem poziva sve zainteresirane strateške partnere i ulagače na iskazivanje interesa i dostavljanje ponuda za ulaganje u Društvo, odnosno strateško povezivanje s Društvom, radi održivosti nastavka poslovanja i dokapitalizacije Društva s ciljem provođenja mjera financijskog i operativnog restrukturiranja. Ulaganje će se provesti putem povećanja temeljnog kapitala Društva ulogom u novcu (dokapitalizacijom Društva) od strane strateškog partnera, odnosno ulagača ili na drugi način kojeg predloži ponuditelj, a prihvati Društvo.

Zainteresirani strateški partneri i ulagači mogu iskazati svoj interes i dostaviti ponude za ulaganje upravi Društva putem neobvezujuće ponude, koja se može dostaviti do 28.02.2017., nakon čega će uprava Društva odabranim potencijalnim strateškim partnerima i ulagačima omogućiti dubinsko skeniranje Društva (due diligence) radi pripremanja obvezujuće ponude u drugom krugu. Prije početka due diligence postupka, ponuditelji će kod javnog bilježnika potpisati i ovjeriti Izjavu o povjerljivosti, u nacrtu kojeg će predložiti Društvo, kojom će se obvezati na čuvanje tajnosti svih podataka koje će saznati tijekom due diligence postupka.

Prilikom dostavljanja ponuda, ponuditelji su u ponudi obvezni navesti osnovne podatke (tvrtka, identifikacijski broj, ime i prezime odgovorne osobe te osobe za kontakt, sjedište za pravnu osobu, odnosno prebivalište ili boravište za fizičku osobu, broj telefona, e-mail adresu).

Neobvezujuća ponuda mora sadržavati:

  1. Dokaz o poslovnoj i pravnoj sposobnosti ponuditelja (izvadak iz registra ili drugi odgovarajući dokument);

  2. Dokaz o financijskoj sposobnosti ponuditelja (BON 2, bilanca, račun dobiti gubitka);

  3. Ukupan iznos ulaganja za koji se iskazuje interes (izražen u HRK);

  4. Dokaz o osiguranim financijskim sredstvima za ulaganje;

  5. Opis načina provedbe ulaganja/investicije.

Naprijed navedeni dokumenti ne smiju biti stariji od 6 mjeseci od dana isteka roka za dostavu ponuda.

Obvezujuća ponuda mora sadržavati plan financijskog i operativnog restrukturiranja Društva koji predlaže ponuditelj kao i jamstvo za ozbiljnost ponude u visini iznosa ulaganja (bankarska garancija, bjanko zadužnice ili drugi prihvatljiv instrument osiguranja).

Krajnji rok za dostavu obvezujućih ponuda je 03.04.2017., do 12,00 sati. Ponude zaprimljene u Društvu izvan navedenog roka nisu valjane i neće se uzimati u razmatranje, kao ni ponude ponuđača koji ponude dostave u roku, ali nisu dostavili neobvezujuću ponudu u prvom krugu.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu sjedišta Društva, s naznakom:

- kod neobvezujuće ponude: MEISO d.d., Goričan, Neobvezujuća ponuda;

- kod obvezujuće ponude: MEISO d.d., Goričan, Obvezujuća ponuda.

Nakon što Uprava Društva prikupi obvezujuće ponude, ponuditelji će u roku od 30 dana biti obaviješteni o odabiru strateškog partnera, odnosno ulagača, kao i o definiranju mjera financijskog i operativnog restrukturiranja Društva koje će se provesti.

U slučaju upita možete se obratiti na sljedeće kontakt podatke:

Tel : +385 40 601 159

Fax : +385 40 601 188

meiso@ck.t-com.hr


 Poduzeće "Meiso" d.d. Kliknite na sliku za uvećanu verziju!